Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ناپایداریها و دررفتگی های مکرر شانه
تعداد بازدید: 4725
ناپایداریها و دررفتگی های مکرر شانه
ناپایداریها و دررفتگی های مکرر شانه شامل مواردی میشوند که در آن شانه بیمار حتی تحت تاثیر فعالیت های ساده و روزمره نیز دچار دررفتگی و یا نیمه دررفتگی میشود در این موارد حتی بیمار متعاقب سرفه ، بازکردن دستگیره درب و یا حتی در هنگام خواب دچار دررفتگی مفصل شانه میگردد.
این مشکلات بسته به اینکه سر استخوان بازوی بیمار به سمت جلو و یا عقب دچار دررفتگی گردد،به انواع قدامی و خلفی تقسیم می شوند.

این مشکلات میتواند متعاقب یک آسیب حاد به عناصر پایدار کننده شانه که موجب پارگی این عناصر گردد ( پارگی لابروم و کپسول مفصلی ) بوجود آیند ویا اینکه آسیب به عناصر فوق در طی زمان ، متعاقب فعالیتهای مکرر ورزشی بوجود آید و یا اینکه بطور ارثی و ژنتیکی عناصر فوق کارایی لازم برای ایجاد پایداری در شانه را نداشته باشند. البته در بعضی موارد ، ترکیبی از موارد فوق در یک بیمار میتواند وجود داشته باشد.
بسته به اینکه پارگی یا آسیب لابروم وکپسول مفصلی در قسمت قدامی ویا خلفی شانه باشد ناپایداری و یا دررفتگی مکرر در قسمت قدامی و یا خلفی شانه بوجود می آید.
البته ممکن است ناپایداری شانه خصوصا در موارد ارثی و ژنتیکی در چند جهت باشد. درمان ناپایداریها و دررفتگی های مکرر شانه در انواع ناشی از پارگی در عناصر پایدار کننده شانه یعنی لابروم و کپسول مفصلی ، انجام اعمال جراحی، خصوصا ترمیم آرتروسکوپیک ضایعات فوق می باشد.

print