Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
بیماریهای تاندونهای عضلات روتاتورکاف
تعداد بازدید: 11242
بیماریهای تاندونهای عضلات روتاتورکاف

عضلات روتاتورکاف شانه شامل چهار عضله میباشند که تاندونهایآنها اطراف سر

 اطراف سر استخوانبازو را در شانه احاطه  نموده اند . اینچهار عضله که شامل :

1. عضله سوپرااسپیناتوس 2. اینفرا اسپیناتوس 3. ترس مینور 4.ساپ اسکاپولاریس

میباشند، نقش بسیار مهمی در عملکرد طبیعی شانه دارند.

 لذا هر گونه اختلال در عملکرد این عضلات وتاندونهای آنها می تواند عملکرد شانه را بطور جدی تحت تاثیر قراردهند و به اینمنظور آسیبهای وارده به این عضلات و تاندونهای آنها میبایست حتما تحت درمان قرار گیرند.

شایعترین بیماریها و مشکلاتی که این عضلات و تاندونها را میتوانندتحت تاثیر قرار دهند شامل :

1. التهاب و آسیب تاندونها

2. بیماری ایمپینجمنت

3. پارگی تاندونهای این عضلات

4. فلج عضلات روتاتورکاف بعلت آسیب عصبی

1. التهاب و آسیب تاندونها

یکی از شایعترین مشکلات درگیر کننده تاندونهای عضلاتروتاتورکاف  التهاب این تاندونها میباشد کهمیتواند متعاقب فعالیتهای کاری و یا ورزشی سنگین بوجود آید .

در این موارد بیمارمتعاقب یک فعالیت ورزشی و یا کاری سنگین با یک فاصله زمانی چند ساعته دچار درد ومحدودیت حرکت شانه خصوصا حرکات فعال شانه میشود و قادر نمیباشد اندام فوقانیمربوطه را به راحتی و بدون درد از ناحیه شانه بالاآوردن از جلو و پهلو میباشد وحرکات چرخشی شانه کمتر تحت تاثیر قرار میگیرد.

بسته به میزان التهاب ایجادشده علائم میتواند متفاوت باشد و از بی حرکتی کامل تا انجام حرکات فقط با وجود دردمتغییر باشد . در این موارد بعد از آنکه تشخیص قطعی بیماری داده شد درمان شاملاستراحت و بی حرکتی نسبی اندام مربوطه و مصرف داروهای ضد التهاب و انجام فیزیوتراپیبا مودالیته های ضددردی و ضدالتهابی میباشد. درصورت عدم درمان مناسب این مشکل میتواندبه پارگی تاندون منجر شود.

2. بیماری ایمپینجمنت 

این بیماری یا بهتر بگویمسندرم ایمپینجمنت در واقع نوعی التهاب و آسیب در تاندونهای عضلات روتاتورکاف میباشدکهبیشتر، تاندون عضله سوپرا اسپیناتوس را درگیرمینماید. در واقع این مشکل نیز زیرگروهیاز گروه قبل میباشد ولی بعلت شیوع زیاد و عامل بوجود آورنده آن جداگانه بررسی میشود.در این حالت خاص عامل اصلی آسیب و التهاب تاندون گیر کردن تاندون به استخوانسرشانه ( استخوان آکرومیدن) و یا رباط سرشانه ( کوراکوآکرومیال ) میباشد. در کسانیکه دچار بدشکلی استخوان سرشانه بصورت اکتسابی و یا مادرزادی میباشند برای ابتلا بهاین بیماری مستعدتر هستند.                                                                              در این موارد بیمار میتواند سالها از درد شانه مربوطه شکایت داشته باشد ک،هاین درد میتواند در طول زمان کم و زیاد شود و یا متعاقب یک وضعیت خاص و یا فعالیتشدید ایجاد درد شدید و محدودیت شدید حرکت در شانه مربوطه نماید.           

در این موارد درمان از حالت قبل بسیارمشکل تر میباشد و بعداز تشخیص قطعی باید در ابتدا با استفاده از استراحت ، بی حرکتینسبی ، داروهای ضد التهابی و انجام فیزیوتراپی سعی در کنترل بیماری نمودو در صورتعدم کنترل بیماری بعد از چند ماه انجام عمل جراحی آرتروسکوپیک برای رفع مشکل فوقتوصیه میگردد. این مورد  نیز میتواند درصورت عدم درمان مناسب منجر به پارگی تاندون های عضلات روتاتورکاف گردد.

3. پارگیتاندونهای عضلات روتاتورکاف

پارگی تاندونهای عضلاتروتاتورکاف شایعترین بیماری شانه میباشد. این حالت میتواند بعلت یک ضربه ویا بلندکردن ناگهانی اجسام سنگین و یا فعالیتهای کاری و یا ورزشی سنگین بصورت حاد بوجود آیدو یا اینکه نتیجه عدم درمان و یا درمان نامناسب بیماری ایمپینجمنت ویا التهابهایتاندونهای روتاتورکاف باشد. در این موارد عملکرد شانه به شدت تحت تاثیر قرار میگیردو بسته به شدت و وسعت پارگی ، عملکرد شانه میتواند بطور کامل مختل گردد. با توجهبه اینکه این پارگیها هم میتوانند عملکرد شانه را بطور جدی تحت تاثیر قرار دهند وهم موجب آسیب دراز مدت مفصل شانه گردند ، میبایست حتما از طریق جراحی درمان شوند.خصوصا اینکه درمان دیررس میتواند موجب تحلیل رفتن عضلات روتاتورکاف گردد که موجب میشودجراحی دیررس نتیجه مطلوب بهمراه نداشته باشد .

4. فلج عضلاتروتاتورکاف بعلت آسیب عصبی

در این موارد عصبهایی کهعضلات روتاتورکاف را عصب دهی میکنند دچار فلج میشوند ولذا این عضلات عملکردشان تحتتاثیر قرار میگیرد . این حالت میتواند از آسیب های شبکه بازویی تا بیماریهای عصبیدرگیر کننده اعصاب محیطی متغییر باشد که میبایست بر اساس نوع  بیماری و آسیب  درمان مناسب   برای   بیمار انجام شود.print