Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
فلج های اندام فوقانی
تعداد بازدید: 7781
فلج های اندام فوقانی
عصب دهی اندام فوقانی توسط گروهی از اعصاب با نام شبکه براکیال یا همان شبکه بازویی انجام میپذیرد .
بطوری که تقریبا کلیه عضلات ، مفاصل و پوست اندام فوقانی اعصاب حسی و حرکتی خود را از این شبکه دریافت مینماید . بنابراین هر گونه آسیب به شبکه فوق میتواند موجب فلج و کاهش عملکرد حسی و حرکتی در اندام فوقانی گردد. 

  
آسیب به شبکه براکیال میتواند بطور مادرزادی در زمان زایمان بعلت کشیده شدن اندام فوقانی نوزاد بوجود آید و یا بعلت آسیب ها و ضربات غیر برنده مانند سقوط از ارتفاع و یا تصادف اتومبیل و یا بعلت آسیبهای برنده مانند اصابت گلوله و یا چاقو بوجود آید . درمان آسیبهای شبکه براکیال بر اساس نوع آسیب ، شدت آسیب و فاصله زمانی مابین وقوع حادثه و درمان متفاوت میباشد .
درمانها شامل فیزیوتراپی ،ترمیم مستقیم آسیب شبکه و اعصاب از طریق جراحی پیوند عصب ، انتقال اعصاب دیگر به جای اعصاب فلج شده (نرو ترانسفر) ، انتقال تاندون عضلات دیگر به ناحیه عضله فلج ( تاندون ترانسفر) و یا انتقال عضلات دیگر به ناحیه عضلات فلج ( ماسل ترانسفر) میباشد.


  Thoracic Outlet syndrome
TOS
سندرم توراسیک آوتلت


1-Superior thoracicoutlet
2-Scalene interval              
3-Costoclavicular space      
4-Subcoracoid area                

ADULT BRACHIAL PLEXUS
INJURIES
آسیب شبکه براکیال
 وفلج اندام فوقانی در بالغین 

شبکه براکیال بعد از خروج از گردن و قبل از ورود به اندام فوقانی از ناحیه ای به نام توراسیک آوتلت عبور میکند . وجود برخی از عوامل در این ناحیه میتواند موجب فشار و آزردگی در اعصاب این شبکه گردد که علائم آن بصورت درد و ناتوانی در اندام فوقانی تظاهر مینماید .
در عکس های ذیل آناتومی ناحیه تواراسیک آوتلت به نمایش گذاشته شده است .
فلج اندام فوقانی و آسیب شبکه در بالغین معمولا متعاقب حوادث ورزشی ، حوادث رانندگی و حوادث ناشی از کار بوجود می آید . در این موارد معمولا نیروهای وارد شده به ناحیه گردن ، سر و شانه میتوانند موجب کشیدگی و در نهایت آسیب به شبکه گردند .
در عکسهای زیر نمونه هایی از آسیبها نشان داده شده است . print